JU Centar „Sunce“ Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 12.09.2019.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
JU Centar „Sunce“ Prijedor
Kralja Aleksandra br. 6
79101 Prijedor.
Broj: 635/19

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor islamske vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine……………………..1 izvršilac
2. Profesor pravoslavne vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 3 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine…………………. 1 izvršilac
3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 5 časova sedmično na određeno vrijeme da 31.08.2020. godine ………………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – za radna mjesta 1. I 2. („Službeni glasnik“, broj 41/18 ), i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18) za radno mjesto 3.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
-da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos- za radno mjesto pod rednim brojem 1.i 2.
-da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi cuklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana
– da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos – za radno mjesto 3.
-da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju tri godine ili ekvivalent
– da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana
– da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19) – za radno mjesto 1.i 2. i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18, 26/19 ) – za radno mjesto 3. a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
-dužina radnog staža
-rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi.
-Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme- za radno mjesto broj 1.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce“ Prijedor, 18. 09.2019. godine sa početkom u 12:00 časova.
Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.
Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce“ Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

Oglas za posao: Zanatska radnja iz Prijedora traži... Naziv poslodavca: Zanatska radnja "Ćosić" Prijedor Rad na: neodređeno Zanimanje: Stolar, tehničar za obradu drveta Broj izvršilaca: 1 ...
Oglas za posao: Konobarica/konobar u restoranu Restoran "LAGUNA" Kozarac hitno traži konobaricu/konobara. Za uslove i sve druge informacije u vezi zapošljavanja možete se javiti direktno u rest...
Konkurs za posao: Muzička škola “Savo Balaba... JU Muzička škola „Savo Balaban“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 19.09.2019. Broj izvršilaca...
Oglas za posao: Prijedorska firma prima četiri rad... WTL d.o.o. Prijedor Svale bb Oglas za prijem na posao WTL d.o.o. Prijedor potrebni radnici za rad u hotelu "Staccato" kako slijedi: 1.Konoba...
Oglas za posao: Prijedorsko preduzeće prima radnik... TopTrans d.o.o. Prijedor Rudnička 126 Oglas za prijem radnika Preduzeće "TopTrans" prima u stalni radni odnos radnike: 1.Rezanje drva motor...
Konkurs za posao: Dječiji vrtić “Radost̶... JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 19.09.2019. Broj izvršilaca: 1...
Konkurs za posao: Elektrotehnička škola Prijedor p... JU Elektrotehnička škola Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 19.09.2019. Broj izvršilaca: 3 ...
Oglas za posao: Prodavač u kiosku iNovine BiH Obavještavamo Vas da tražimo kandidate za poziciju prodavača na kioscima u mjestu: Prijedor, Sarajevo Ispunjavate li sljedeće kriterij...