JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 05.09.2019.
Broj izvršilaca: 7

OPIS RADNOG MJESTA
JUPOLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR
Nikole Pašića br. 4.

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS („Službeni glasnik RS“, broj 41/18, u daljem tekstu: Zakon), direktor JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor raspisuje

K O N K U R S
za upražnjeno radno mjesto

1. Profesor matematike, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja a najduže do 31.8.2020. godine, za lice bez iskustva, 1 izvršilac,
2. Profesor stručnih predmeta prehrambene struke, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, za lice bez iskustva, 1 izvršilac,
3. Profesor stručnih predmeta prehrambene struke, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac,

Ukoliko se na gore navedena radna mjesta ne javi lice bez iskustva uzeće se u obzir lice sa iskustvom.

1. Ugostiteljsko usluživanje, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, za lice sa iskustvom, 1 izvršilac,
2. Profesor pravoslavne vjeronauke, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 8 časova, za lice sa iskustvom,
3. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 2 časa, za lice sa iskustvom,
4. Profesor katoličke vjeronauke, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 2 časa, za lice sa iskustvom.

Ukoliko se na gore navedena radna mjesta ne javi lice sa iskustvom, uzeće se u obzir lice bez iskustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16 i 66/18.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/18, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 24/19, kandidati su obavezni priložiti :
Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti nkandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit,
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o radnom stažu, za radna mjesta za koja se traži iskustvo,
Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Uvjerenja iz tačaka 4, 5 i 6 Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zanivanja radnog odnosa;
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 13.09.2019. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4. sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija