Sudijski pripravnik/volonter/ Okružni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 29.08.2019.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
Prijem radnika – Okružni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo
Rad na: određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 29.08.2019. godine
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA:

– Sudijski pripravnik/volonter – 3 (tri) izvršioca

-Opis poslova:
obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika i sekretara suda, obavlja poslove u skladu sa programom početne obuke, koji utvrđuje JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, u toku pripravničke prakse raspoređuje se na sve referate periodično, radi sticanja potrebnih stručnih znanja i vještina, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2.Posebni uslovi:

VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-dokaz o traženom stepenu obrazovanja
-dokaz o prosjeku ocjena

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs sudijski pripravnik/volonter“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija