Prijem nastavnog kadra – JU Elektrotehnička škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 15.08.2019.
Broj izvršilaca: 10

OPIS RADNOG MJESTA
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR
Nikole Pašića br.4
PRIJEDOR
JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje
K O N K U R S
o prijemu radnika u radni odnos
1. Profesora za predmet: Elektroenergetika (IV razred, tehničar računarstva) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.
2. Profesora za predmet: Energetika (IV razred, tehničar mehatronike) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
3. Profesora za predmet: Tehnologija obrade (II razred, tehničar mehatronike) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
4. Profesora za predmet: Tehničko crtanje ( I razred, autoelektričar/električar) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno rijeme do 31.08.2020. godine.
5. Profesora za predmet: Električna mjerenja (III razred, tehničar elektroenergetike) – 4 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
6. Profesora za predmet: Električne mašine i uređaji (II razred, električar) -2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
7. Profesora za predmet: Praktična nastava (IV razred, tehničar elektroenergetike) – 4 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
8. Profesora za predmet: Električne mašine (III razred, tehničar elektroenergetike) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
9. Profesora za predmet: Elektroenergetski sistemi (III razred električar) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
10. Profesora za predmet: Demokratija i ljudska prava (III razred električar) – 4 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Konkurs se raspisuje za lica sa radnim iskustvom, pa pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.)
(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i priže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Posebni uslovi:
1) Uz potpisanu prijavu (potpisanu od strane kandidat koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“, broj: 24/2019)
kandidati su obavezni priložiti:
1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji netzaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
7) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati
kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene
dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije
zakazanog testiranja i intervjua.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u 29. 08.2019. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.sa naznakom „ZA KONKURS“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija