Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavama u maju i junu ove godine na području grada Prijedora prema kojem su ukupne štete 4.150.000 KM.

Za izvještaj je glasalo 17 odbornika, četiri su bila suzdržana i niko protiv.

Gradonačelnik je rekao da će se nakon što su komisije završile posao i nakon što je Skupština grada Prijedora danas donijela programe o utrošku sredstava od šumskih i vodnih naknada, kao i rebalans budžeta, donijeti i odluka o raspodjeli pola miliona maraka koje je Vlada Republike Srpske odobrila za pomoć u sanaciji šteta.

“Sačinićemo program, ali nije dovoljno to što je Prijedoru Vlada odobrila niti više imamo na šta računati iz gradskog budžeta. Ne možemo uraditi više ili bez Vlade ili bez kreditnog zaduženja”, naveo je Đaković i dodao da nije dobio nijednu primjedbu na rad komisija koje su radile procjenu šteta.

Šef Odsjeka za civilnu zaštitu Dušan Vranješ rekao je da su komisije za procjenu šteta postupile po svim zahtjevima i da je princip bio da se dođe do svakog objekta i svakog domaćinstva.

Od ukupno procijenjene štete, na objektima i sredstvima u svojini građana je 2.310.000 KM, a na objektima i sredstvima pravnih lica 1.840.000 KM.

Ukupna šteta na građevinskim objektima, namještaju i opremi u domaćinstvu iznosi 743.475 KM, od čega je ukupna šteta na stambenim i pratećim objektima 724.475 i na poslovnim i javnim objektima 19.444 KM.

Štete u poljoprivredi su 1.331.758,57 KM, od čega štete na biljnoj proizvodnji 1.297.052,57 KM, a na stočarskoj 34.706 KM.

Oštećene su 104 putne komunikacije, devet mostova i 25 propusta, te aktivirano 14 klizišta.

Ukupna procijenjena šteta na putnoj infrastrukturi je 1.333.738 KM, od čega su štete na putevima 299.210 KM, na mostovima 286.000 KM, na propustima 117.580 KM, u klizištima 305.500 KM, a u regulaciji riječnih korita 324.448 KM.

Štete kod privrednih subjekata su 737.149 KM, i to kod privrednih društava 486.986 KM, a kod preduzetnika 250.162 KM.

Troškovi pravnih subjekata nastali sprovođenjem mjera zaštite i spasavanja stanovništva i mjera odbrane od poplava su 194.902 KM, od čega je iz gradskog budžeta podmireno 157.824 KM, a iz drugih pravnih subjekata 37.078 KM.

www.prijedorgrad.org