Prijem više izvršilaca- Poreska uprava Republike Srpske

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Banja Luka
Otvoreno do: 11.07.2019.
Broj izvršilaca: 5

NAPOMENA: Oglasi u Katalogu poslova se preuzeti iz sredstava javnog informisanja i drugih izvora, sa jasno navedenim izvorom, pa prenoseći informaciju ZZZRS ni na koji način ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj, niti realizaciju.

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336,
http://www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org
KONKURS ZA UPRAŽNJENA
RADNA MJESTA

1.1 Saradnik za ispravku grešaka – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, Odjeljenje za obradu poreskih prijava u Sjedištu PURS u Banjaluci, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: kontroliše unos podataka sa poreskih prijava i priloženih dokumenta, kao i prijava u Jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa, automatizovane datoteke i ostale izvore s ciljem da odredi potrebne mjere za ispravku grešaka, analizira i određuje odgovarajuće mjere ispravke za poreske prijave koje sadrže greške ili podatke koji se ne mogu evidentirati, dokumentuje softverske i/ili kompjuterske greške u obradi, po potrebi kontaktira sa poreskim obveznikom u vezi sa konkretnim pitanjima vezanim za određenu poresku prijavu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (ekonomska, upravna, gimnazija ili tehnička), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.2. Vozač – Područni centar Banjaluka – Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS.

Opis poslova: upravlja službenim vozilima za potrebe PC, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila, ovjerava tehničku ispravnost vozila, obavlja poslove kurira, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, položen ispit za vozača motornog vozila B kategorije, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.3. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Zvornik, Odjeljenje za kontrolu, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, iste zavodi u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca, po okončanju upravnih i drugih postupaka, priprema spise predmeta za arhiviranje, radi izradu obavještenja i naloga za kontrolu, vodi evidencije vezane za rad Odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.4. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: prima i zavodi u propisane evidencije podneske stranaka i druga akta upućena PC, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, vodi arhivu PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.5. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Prijedor, Odjeljenje za kontrolu, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS
Opis poslova: prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, iste zavodi u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca, po okončanju upravnih i drugih postupaka, priprema spise predmeta za arhiviranje, radi izradu obavještenja i naloga za kontrolu, vodi evidencije vezane za rad Odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org , a može se dobiti i u Poreskoj upravi.
Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
-ličnu kartu ili pasoš,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
-vozačka dozvola „B“ kategorije (samo za radno mjesto 1.2 – vozač)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:
01.08.2019. godine (četvrtak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.1. Saradnik za ispravku grešaka – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata – Sjedište Poreske uprave
1.2. Vozač – Područni centar Banjaluka – Odjeljenje za pravne i opšte poslove

02.08.2019. godine (petak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.3. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Zvornik
1.4. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Prijedor
1.5. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Prijedor

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.
Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banja Luci, na oglasnoj tabli Područnih centara Zvornik, Prijedor i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
-uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave http://www.poreskaupravars.org.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija