„Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa svakodnevnim kontrolisanjem kvaliteta pitke vode na području Prijedora.

Uzorci vode su i u srijedu uzeti na različitim lokacijama u gradu, ali najveći broj uzoraka uzet je na najugroženijim područjima: u Tukovima, Gomjenici, Raškovcu i Vrbicama.

Na osnovu rezultata fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza vode, izvršenih u loboratoriji „Vodovoda“ Prijedor i u Institutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci, obavještavamo naše potrošače da su svi parametri kvaliteta vode u granicama vrijednosti propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i DA JE VODA U PRIJEDORU POTPUNO ISPRAVNA ZA PIĆE.

„Vodovod“ a.d. Prijedor će i dalje vršiti svakodnevne kontrole kvaliteta vode i o tome informisati naše sugrađane.

Vodovod Prijedor