Referent za blagajničke poslove – Okružni sud u Prijedoru

Oblast: Računovodstvo, knjigovodstvo, revizija
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.05.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Prijem radnika – Okružni sud u Prijedoru

Oblast: Računovodstveni poslovi
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.05.2019.godine
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA:

1. Referent za blagajničke poslove

– Opis poslova: vrši obračun plata i drugih naknada uz vođenje odgovarajuće evidencije, vrši obračun ostalih ličnih primanja (ugovor o djelu, nagrade vještaka idr.), izrađuje platne liste i doprinosa na plate, vrši ulaganja izvještaja od trezora, vrši prijem i obradu finansijskih dokumenata za sud, likvidira rješenja za sudske vještake, tumače, advokate, fakture i sl. i unosi u obrasce propisane trezorskim poslovanjem, svu obrađenu dokumentaciju dostavlja Šefu računovodstva radi kontrole, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i šefa računovodstva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2.Posebni uslovi:

IV stepen stručne spreme, završena srednja ekonomska škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
– dokaz o traženom radnom iskustvu
– dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija