Za srijedu, 17.april 2019.godine, sa početkom od 10:00 časova, zakazana je 23. Sjednica Skupštine grada Prijedora.

Kako je najavljeno na sajtu grada Prijedora (www.prijedorgrad.org), pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 29 tačaka.

Međutim, kako saznajemo, u međuvremenu je stiglo i nekoliko prijedloga novih tačaka.

Jedna od njih je i Prijedlog Odluka o nagradama i priznanjima grada Prijedora.

DNEVNI RED
1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Odluke o donošenju Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora,
3. Prijedlog Odluke o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2019.godini,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina,
7. Prijedlog Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu,
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu,
9. Informacija o radu kulturno-umjetničkih društava za 2018.godinu,
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prijedor,
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor,
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Prijedor,
13. Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, proizvodnu i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama
15. Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencije za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedora za 2018.godinu,
16. Izvještaj o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2018.godinu,
17. Prijedlog Odluke o izradi Osnove zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta za područje grada Prijedora,
18. Izvještaj o realizaciji Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2018.godinu,
19. Program upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2019.godinu,
20. Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2018.godinu,
21. Informacija o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu,
22. Informacija o relizaciji Godišnjeg plana redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području Grada Prijedor za 2018.godinu,
23. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019.godinu,
24. Prijedlog Godišnjeg plana redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području Grada Prijedor za 2019. godinu,
25. Prijedlog Lokalnog akcionog plana za re/integraciju državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje Prijedora za period 2019-2022. godine.
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove,
27. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove,
28.Obavještenje o Mišljenju Ministrastva uprave i lokalne samouprave, broj: 10.3-014.37/19 od 14.03.2019. godine sa prijedlogom rješenja,
29. Referati iz imovimsko-pravne oblasti

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com