Sudijski pripravnik-volonter
Osnovni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 25.04.2019.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA

Osnovni sud u Prijedoru ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6 79101 Prijedor. Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 73. istog zakona i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Prijedoru broj 077-0-Su-17-000-610 i 077-0-Su-19-000-170 predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru raspisuje JAVNI KONKURS za prijem sudijskog pripravnika-volontera radi obavljanja pripravničkog staža

I
-Naziv i opis radnog mjesta

1.Sudijski pripravnik-volonter …………3 (tri) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu

Opis poslova:
Obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, prolazi obuku po programu početne obuke koju donosi Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, vodi dnevnik rada, u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II
-Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :

-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji od 18godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III
-Posebni uslovi

-Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik (VII stepen stručne spreme sa završenim pravnim fakultetom ili sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova),
-bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV
-Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– ličnu kartu ili pasoš
-potvrdu o prosjeku ocjena

Izabrani kandidati dostavljaju u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja interjua kandidati će biti obavješteni pismenim putem.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija