Sudijski pripravnik-volonter- Osnovni sud u Prijedoru

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 21.03.2019.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 73. istog zakona i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Prijedoru broj 077-0-Su-17-000-610 predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru raspisuje

JAVNI KONKURS za prijem sudijskog pripravnika-volontera radi obavljanja pripravničkog staža

I-Naziv i opis radnog mjesta

Sudijski pripravnik-volonter …………3 (tri) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

Opis poslova:
-obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije,
-prolazi obuku po programu početne obuke koju donosi Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, vodi dnevnik rada, u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II-Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati: 
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji od 18godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III-Posebni uslovi
-Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik (VII stepen stručne spreme sa završenim pravnim fakultetom ili sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova), bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV-Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– ličnu kartu ili pasoš
-potvrdu o prosjeku ocjena

Izabrani kandidati dostavljaju u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja interjua kandidati će biti obavješteni pismenim putem.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija