Izbor i imenovanje direktora- JU OŠ „Dositej Obradović“ Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 21.03.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17 i 31/18) i člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (’‘Službeni glasnik Republike Srpske ‘’ broj :49/18 ), Školski odbor JU Osnovna škola ‘’ Dositej Obradović ‘’ Prijedor, r a s p i s u j e:
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Prijedor

I Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Prijedor, raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović“ Prijedor.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima .

Za svoj rad je odgovoran Vladi, školskom odboru i ministru.

III Mandat Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV Uslovi za učešće na konkursu:

Za direktora JU OŠ „Dositej Obradović „ Prijedor, može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i Statutom škole i to:
(1) Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin BiH-RS,
-da je stariji od 18 godina.

(2) Posebni uslovi:
1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17 i 31/18),
2. ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(3)

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava , za direktora ne može da bude izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni da prilože: Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova traženih konkursom:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci), koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost)
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Prijedor, Pećani bb, Prijedor, sa naznakom „za konkurs za izbor direktora škole“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Glasu Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII Napomena

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada Republike Srpske imenuje za direktora jednog od kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Ukoliko ministar ne predloži za direktora ni jednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa.

U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora, a najduže na 90 dana.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija