Profesor islamske vjeronauke- JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA, PRIJEDOR
Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 12.01.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme, za lice sa iskustvom, 1 čas sedmično.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove, propisane Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16 i 66/18) i posebne uslova propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/18).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16, kandidati su obavezni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat,
4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu,koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,
9. uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10. uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 16.1.2019. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4. sa naznakom za konkurs.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija