REPUBLIKA SRPSKA
VLADA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA BANJA LUKA
Broj: 08/4-120.1-201/18
Dana: 19.11.2018. godine

Na osnovu člana 65. stav 1. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 57/16 i 110/16), člana 111. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 38/12 i 20/15) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-73/17 od 13.03.2017. godine i broj: S/M-020-73/17 od 22.02.2018. godine, ministar unutrašnjih poslova, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika u MUP RS

U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se popuna upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika i to:

1. UPRAVA ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA
1.1.Tehnički sekretar – daktilograf, Jedinica za operativnu podršku, Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata……………………………..1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu i otpremanju pošte, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema, društvenog ili tehničkog smjera i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

2. UPRAVA ZA POLICIJSKU OBUKU
2.1.Pomoćni radnik u kuhinji, Odjeljenje za logistiku i internatske usluge, Uprava za policijsku obuku…………………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Radi na pripremi i tranžiranju mesa i mesnih proizvoda za kuhinju i druge oblike spremanja hrane prema normativima obroka, učestvuje u spremanju jela, održava mašine i alate, provodi higijenske mjere i mjere HTZ, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Osmogodišnja škola.

2.2.Radnik na održavanju – domar, Odjeljenje za logistiku i internatske usluge, Uprava za policijsku obuku…………………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Redovno vrši pregled čišćenja i osposobljavanja krovnih i terenskih površina, vodi računa o stanju vanjskih šahtova i ostale prateće opreme, stara se o čuvanju, održavanju, popravci i upotrebi imovine i inventara u objektu a u slučaju njenog nestanka ili oštećenja blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema ili KV radnik, građevinske struke, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

3. CENTAR ZA OBUKU
3.1.Psiholog, Centar za obuku…………………………………………………………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši psihološku obradu i posmatranje polaznika obuka u Ministarstvu i predlaže mjere za otklanjanje i prevenciju pojava koje negativno utiču na mentalno zdravlje i efikasnost radnika Ministarstva, po ukazanoj potrebi vrši psihološku obradu kandidata za prijem na Policijsku akademiju i rad u Ministarstvu, po zahtjevu Ministarstva, može biti angažovan pri obavljanju određenih poslova i zadataka iz svoje uže naučne oblasti za potrebe drugih organizacionih jedinica u cilju poboljšanja kvaliteta rada istih, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Visoka stručna sprema, Filozofski fakultet-prvi predmet psihologija i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

3.2.Viši stručni saradnik – instruktor za fizičku obuku, Tim za fizičku obuku, Centar za obuku……………………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Obavlja poslove obuke iz oblasti fizičke kulture i specijalnog fizičkog obrazovanja, sarađuje sa inspektorom za fizičku obuku i drugim učesnicima obuke, prati i analizira stanje obrazovnih potreba i predlaže izradu planova i programa svih vidova fizičke obuke. Obuku realizuje po savremenim pedagoškim metodama koristeći sredstva i učila koja su mu dostupna, izrađuje planove časova i podsjetnike za izvođenje obuke, predlaže i brine se o materijalnoj pripremi za izvođenje obuke, održava i čuva sredstva koja su mu povjerena. Vodi potrebnu evidenciju, podnosi izvještaje o radu iz svog djelokruga, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, a po zahtjevu Ministarstva može biti angažovan pri obavljanju određenih poslova i zadataka iz oblasti za koju je stručno osposobljen za potrebe drugih organizacionih jedinica u cilju poboljšanja rada kvaliteta istih. Za svoj rad odgovoran je komandiru tima.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Visoka stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

3.3.Radnik na održavanju čistoće, Odjeljenje za održavanje, Jedinica za logistiku, Centar za obuku…………………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću prostorija i opreme u objektima Uprave, vrši zamjenu zavjesa, ručnika, vrši redovno dezinfekciju školske opreme i mokrih čvorova u objektu, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Osmogodišnja škola.

4. POLICIJSKA UPRAVA BANJA LUKA
4.1.Tehnički sekretar – daktilograf, Policijska uprava Banja Luka………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

5. POLICIJSKA UPRAVA BIJELJINA
5.1.Održavanje čistoće, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Bijeljina……1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

5.2.Tehnički sekretar – daktilograf, Policijska stanica Lopare, Policijska uprava Bijeljina…………………………………………….1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

6. POLICIJSKA UPRAVA ISTOČNO SARAJEVO
6.1.Održavanje čistoće, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Istočno Sarajevo………….1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

7. POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR
7.1.Održavanje čistoće, Policijska stanica Omarska, Sektor policije, Policijska uprava Prijedor……………………………..1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

7.2.Održavanje čistoće, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Prijedor………………….1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema..

8. POLICIJSKA UPRAVA GRADIŠKA
8.1.Tehnički sekretar – daktilograf, Policijska stanica Nova Topola, Odjeljenje policije, Policijska uprava Gradiška………….1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

9. POLICIJSKA UPRAVA MRKONJIĆ GRAD
9.1. Kućni majstor – ložač, Policijska uprava Mrkonjić Grad………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši opravku motornih vozila, predlaže nabavku autodijelova, vrši ugrađivanje autodijelova u vozila, obavlja i druge poslove iz ove oblasti koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: KV/VKV automehaničar i za KV najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno za VKV najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:
1. odgovarajuća školska sprema
2. radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja
3. položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave za kandidate koji konkurišu na radna mjesta za koje je kao uslov predviđen položen stručni ispit.

Prijave na Javni konkurs kandidati dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi na portalu MUP RS, internet stranici MUP RS i u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 20/15, uz koji prilažu fotokopiju sledećih dokumenata:
1. lične karte ili pasoša
2. diplome o završenoj stručnoj spremi
3. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Postupak i izbor kandidata u skladu sa Uredbom vrši komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije sledećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu. Ako izabrani kandidat iste ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi naprijed navedene dokaze.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Ministarstvo će odbaciti zaključkom na koji se može uložiti žalba Odboru državne uprave za žalbe, putem MUP RS, u roku od tri dana od dana prijema zaključka.

Prijavu sa dokazima dostavljati lično ili putem pošte na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović 4, Banja Luka.

MINISTAR mr Dragan Lukač