Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), a u vezi sa Projektom Vlade Republike Srpske „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini“ i Odlukom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 02.6.6/0601-523-2/18 od 10.7.2018. godine, o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS Gradonačelnik Grada Prijedor, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedor

I – Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za prijem četiri pripravnika – djece poginulih boraca VRS, u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, i to:
1. diplomirani ekonomista…………………………………………………………………2 pripravnika,
2. diplomirani inženjer građevine……………………………………………………….1 pripravnik,
3. diplomirani sanitarni inženjer………………………………………………………1 pripravnik.

II – Opis poslova
Pripravnici će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

III – Opšti uslovi:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH), i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi

1. diplomirani ekonomista:
– visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova,
– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,
– priznat status člana porodice – djeteta poginulog borca VRS.

2. diplomirani inženjer građevine:
– visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova,
– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,
– priznat status člana porodice – djeteta poginulog borca VRS.

3. diplomirani sanitarni inženjer:
– visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova,
– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,
– priznat status člana porodice – djeteta poginulog borca VRS,

V – Potrebna dokumenta
Uz potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju lične karte i uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopiju:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da kandidat nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice – djeteta poginulog borca VRS.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom nije potrebno dostavljati.

Kontakt osoba: Jefa Keranović, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak; telefon: 052/245-117.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-39/18
Datum: 12. novembar 2018. godine

Gradonačelnik
Milenko Đaković

Povezane vijesti

OGLAS ZA POSAO: FIRMA IZ PRIJEDORA TRAŽI RADNIKE BIMFOOD DOO Gaćani bb Prijedor (u objektu kamenoresca Jeftića) Tražo radnike za sortiranje, klasifikovanje i pakovanje šumskih plodova i malina ka...
OGLAS ZA POSAO: POZNATI PRIJEDORSKI UGOSTITELJSKI ... Costa Cafe & Restaurant Prijedor Zapošljavamo radnike na sljedećim pozicijama: - šanker (ž) - konobar (m/ž) - kuhar (m/ž) - picamajstor (m/ž) ...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKA FIRMA PRIMA RADNIKA Preduzeće: INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. Proleterskih brigada 7 Prijedor Zanimanje: 1.Automehaničar - 1 izvršilac; Potreban automehani...
OGLAS ZA POSAO: DOM ZA STARA I BOLESNA LICA TRAŽI ... U.S.Z. “SAN” PRIJEDOR DOM ZA STARA I BOLESNA LICA G.GAREVCI BB PRIJEDOR TEL: 052/357-070, 065/782-635 OGLAS Potrebni radnici: -Medic...
OGLAS ZA POSAO: POZNATI PRIJEDORSKI KAFE BAR TRAŽI... Naziv poslodavca: Kafe bar „TAMARIS” s.p. Prijedor Zanimanje: Konobari - više izvršilaca Higijeničarka - 1 izvršilac Uslovi: Za radno mj...
KONKURS ZA POSAO: TAJNI KUPAC Tajni kupac (m/ž) DEKRA zapošljavanje d.o.o. je kompanija specijalizirana za pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju. Osnovana je od strane dr...
KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆE IZ PRIJEDORA TRAŽI PET... INVING INVEST INŽINJERING Proleterskih brigada 7 Prijedor Tel: 052/237-571 Predmet: KONKURS Preduzeće Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prije...
KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆE IZ LJUBIJE TRAŽI ČETIR... EKP ELKER A.D. LJUBIJA Drage Lukića 39a Ljubija Tel: 052/360-182 Zanimanje: Pripravnici sledećih zanimanja 1. Diplomirani ekonomista 1 pripravn...