Prijem 6 profesora – GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 13.09.2018.
Broj izvršilaca: 6

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor za nastavni predmet njemački jezik 4 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine,
2. Profesor za nastavni predmet ruski jezik , 11 časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
3. Profesor za nastavni predmet geografija 2 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa trudničkog bolovanja a najduže do 31.08.2019. godine,
4. Profesor za nastavni predmet sociologije 3 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine,
5. Profesor za nastavni predmet filozofija 2 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine,
6. Profesor za nastavni predmet kultura religija 5 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-Za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. 2. i 3.se primaju lica sa radnim iskustvom dok se na radna mjesta pod rednim brojevima 4. 5. i 6. u radni odnos se primaju lica bez radnog iskustva (pripravnik).

-Za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. 2. i 3. za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

-Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
– Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi
1.Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („ Sl. glasnik Republike Srpske” broj:104/41) i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji ( Sl. glasnik Republike Srpske 34/15, 83/15) kandidati su u obavezi dostaviti ,ovjerenu foto-kopiju diplome.
2.Kandidati pod rednim brojem 1. 2. i 3. su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs i dokumentaciju kojom se ispunjavaju opšti i posebni uslovi) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:
1.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate pod rednim brojevima: 1.2. i 3. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost će imati onaj kandidat kako je navedeno u članu 26. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Sl. glasnik RS 102/14 i 42/16). U tom kontekstu potrebno je dostaviti sljedeće:
1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
3.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
-Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 17.09.2018. godine u prostorijama Škole.
-Testiranje kandidata će se obaviti u10:00 časova
-Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.
Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju; a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
-Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.
-Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na koverti obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor – Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) .Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

OGLAS ZA POSAO: FRIZERSKOM SALONU POTREBNA RADNICA Frizerskom salonu “Boba” kod Gradske tržnice Prijedor, ulica Miloša Obrenovića 68, potrebna frizerka za stalni radni odnos. Sve informacije možete ...
JAVNI KONKURS: PRIJEM PRIPRAVNIKA U GRADSKU UPRAVU... Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: ...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE PRIMA PET ... Prijem 5 radnika - INDUSTROPROJEKT A.D. Prijedor Oblast: Arhitektura, Elektrotehnika, mašinstvo, Građevinarstvo i geodezija Rad na: Neodređeno vri...
KONKURS ZA POSAO: MIKROKREDITNI PROMOTER (M/Ž) Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) (m/ž) Radi povećanja opsega poslovanja u regiji Prijedor, Mikrokreditna Fondacija MIKRA želi osnažiti ...
KONKURS ZA POSAO: GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR ... Pedagog Škole - Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 22.11.2018. Broj...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”... JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regi...
KONKURS ZA POSAO: CENTAR “SUNCE” PRIJEDOR PRIMA RA... Diplomirani defektolog - JU Centar „Sunce“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 15.11.2018. ...
KONKURS ZA POSAO: DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR ... Diplomirani vaspitač predškolske djece - JU DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor ...