Centar za socijalni rad Prijedor

JAVNI KONKURS za prijem radnika na određeno vrijeme

I – RADNO MJESTO

1.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE MIRENJA BRAČNIH I VANBRAČNIH SUPRUŽNIKA, POVJERAVANJE DJECE I ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DJECE I RODITELJA
do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac

2.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE RADA U ZAJEDNICI,
do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac

3.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI I POSLOVE ZAŠTITE DJECE UGROŽENE PORODIČNIM PRILIKAMA
do povratka radnice sa porodiljskog odsusustva – 1 izvršilac

4.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE TRIJAŽE
do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac

II — OPIS POSLOVA
1. STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE MIRENJA BRAČNIH I VANBRAČNIH SUPRUŽNIKA POVJERAVANJE DJECE I ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DJECE I RODITELJA: vodi postupke mirenja bračnih supružnika, vrši terenske posjete strankama u postupcima radi sagledavanja porodične i socio-ekonomske situacije, izrađuje socioanamnestičke podatke, daje prijedloge i mišljenja o povjeri djece i njihovog izdržavanja, postupa po zahtjevima za uređivanje ličnih kontakata roditelja i djece, radi na omogućavanju viđanja djeteta sa drugim roditeljem, izrađuje mišljenja u postupcima pred sudovima u porodičnim postupcima, drugim organima i mišljenja o opravdanosti putovanja djeteta van državnih granica i u postupcima promjene ličnog imena djeteta, vrši savjetovanje usljed poremećaja partnerskih odnosa, utvrđivanje postojanja vanbračne zajednice, postupa po zahtjevima za odobravanje otuđenja imovine djece, vodi evidencije iz djelokruga svog rada, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju i vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca i direktora.

2.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE RADA U ZAJEDNICI: vodi postupke za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, pomoć u kući i dnevno zbrinjavanje, vrši poslove u postupcima proširenih prava koje utvrdi jedinica lokalne samouprave, vrši terenske posjete strankama u postupcima radi sagledavanja porodične i socio-ekonomske situacije, izrađuje socioanamnestičke podatke o licima sa poteškoćama u mentalnom zdravlju i starim licima bez porodičnog staranja, izrađuje socioanamnestičke podatke po zahtjevima stranaka, otkriva i predlaže mjere za rješavanje pojedinačnih pojavnih oblika socijalne patologije u zajednici, predlaže mjere i oblike socijalne zaštite za lica u stanju socijalne potrebe vrši poslove postpenalne zaštite i saradnje sa kazneno popravnim ustanovama, savjetodavno radi sa porodicama osuđenih, vrši evidencije o korisnicima, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju i vrši druge poslove po nalogu rukovodioca i direktora.

3.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI I POSLOVE ZAŠTITE DJECE UGROŽENE PORODIČNIM PRILIKAMA: vrši poslove psihosocijalne podrške žrtvama porodičnog nasilja, vrši terenske posjete strankama u postupcima radi sagledavanja porodične i socio-ekonomske situacije, izrađuje socioanamnestičke podatke, vodi evidenciju o žrtvama porodičnog nasilja i počiniocima, vrši saradnju sa drugim subjektima zaštite, vrši poslove smještaja u sigurnu kuću žrtve nasilja u porodici, vrši izradu plana tretmana sa žrtvom i počiniocem, predlaže mjere i daje mišljenja, vrši poslove prepoznavanja i praćenja porodica u riziku, sprovodi psihosocijalni i savjetodavni rad, daje mišljenja i prijedloge nad vršenjem roditeljskih prava i dužnosti, učestvuje u sprovođenju mjere pojačanog nadzora, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidencije i vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca i direktora.

4. STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE TRIJAŽE: vrši poslove prijema stranaka, obavlja prvi savjetodavni razgovor, procjenjuje stepen hitnosti, obezbjeđuje odgovarajuću stručnu podršu, savjet i informaciju o pravima iz djelokruga rada Centra, upućuje stranke u odgovarajuće službe i vodi evidencije o tome, podnosi izvještaje o broju obraćanja i protoku stranaka i vrši i druge poslove po nalogu šefa odsjeka i direktora.

III – USLOVI
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:
– VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova – smjer socijalni rad – 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme – položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite

IV – POTREBNA DOKUMENTA:
Kandidati su uz prijavu dužni da dostave:
– foto-kopiju lične karte
– uvjerenje o državljanstvu
– diploma o završenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– isprave kojom se dokazuje iskustvo u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojim stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)
– ovjerene izjave:
1) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj upravi
2) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa
– dokaz o opštoj zdravstvenij sposobnosti dostavljaju samo izabrani kandidati

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dostavljaju jednu prijavu, u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom.

V- USMENI INTERVJU I IZBOR KANDIDATA
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno.

VI — ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na prijavnom obrascu koji je dostupan na pisarnici Centra. Sve rubrike na prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar za socijalni rad Prijedor, Oslobodilaca 8, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

Datum: 09.08.2018. godine

Foto – ilustracija