Prijem radnika – JU OSNOVNA ŠKOLA “DESANKA MAKSIMOVIĆ” OŠTRA LUKA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 23.08.2018.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik muzičke kulture za 9 časova, 1 izvršilac bez radnog iskustva – pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine i
2.Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14 i 45/16) a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, u trajanju tri godine ili ekvivalent,
b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto pod brojem 2.),
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radno mjesto pod brojem 2).

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:
1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i
3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14 i 45/16) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju.
Testiranje i intervju će se obaviti dana 28.08.2018.godine u 09,00 časova u prostorijama JU OŠ «Desanka Maksimović» u Oštroj Luci.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu škole, JU OŠ “Desanka Maksimović“, Oštra Luka 110 b, 79263 Oštra Luka, sa naznakom “za konkurs”.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija