Na osnovu člana 10. stav 2. pod đ) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11) i člana 26. a u vezi sa članom 19. tačka 6, 7. i 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, te u skladu sa Odlukom o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima, broj: 02-282-1/18 od 10.04.2018. godine, direktor Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Odgovorni projektant za elektroinstalacije jake struje…………………………1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
2.Odgovorni projektant za termotehničke instalacije……………………………..1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
3.Odgovorni projektant za fazu niskogradnje …………………………………….. 1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
4. Opšti uslovi koje kandidati za radno mjesto pod 1. 2. i 3. treba da ispunjavaju:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH
-da su stariji od 18 (osamnaest) godina
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
5.Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 1.
-VII stepen stručne spreme,
-završen elektrotehnički fakultet (240 ECTS bodova),
-najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije,
-posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio elektro faze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
-posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumemntacije, dio elektro faze – instalacija jake struje elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
-poznavanje računarskih programa Word, Excel, AutoCad,
-poznavanje osnova engleskog jezika.
6.Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 2.
-VII stepen stručne spreme,
-završen mašinski fakultet (240 ECTS bodova),
-najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije,
-posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio mašinske faze –oblast termotehnike, instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i nadzor,
-posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije – dio mašinske faze –oblast termotehnike, instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i nadzor,
-položen stručni ispit za poslove sprovođenja i projektovanja zaštite od požara,
predviđen za visoku stručnu spremu,
-poznavanje rada na računaru – Word, Excel, AutoCad,
-poznavanje osnova engleskog jezika.
7. Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 3.
– VII stepen stručne spreme,
– završen građevinski fakultet (240 ECTS bodova),
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima izrade
tehničke dokumentacije,
– položen stručni ispit, struka građevinska, smjer saobraćajni,niskogradnja,
– posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije – faza niskogradnje i nadzor,
– poznavanje računarskih programa: WORD, Excel, AutoCad, Plateia,
– poznavanje osnova engleskog jezika.
8. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
-diplomu o stečenom obrazovanju,
-dokaz o traženom radnom iskustvu za radno mjesto na koje konkurišu,
-licence i dokaze o položenim ispitima koji se traže za radno mjesto na koje konkurišu,
-dokaz o poznavanju računarskih programa koji se traže za radno mjesto na koje konkurišu,
-biografiju – potpisanu
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat prije stupanja na radno mjesto)
9.Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u listu „Glas Srpske“ .
10.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
11.Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu: JP „ZIG“ Prijedor, ulica
Miloša Obrenovića broj 18 c, 79101 Prijedor, sa naznakon “Prijava na konkurs.“
12.Dokumenta-dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, jer se ista neće vraćati.
13.Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor. O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
14.O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

DIREKTOR
Zoran Stanisavljević

Prijedor, 11.04.2018.god.

Povezane vijesti

KINO KOZARA-REPERTOAR: VLADAR PARIZA Film – Vladar Pariza Termin – 17.01.-23.01. u 20.30 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 110 minuta Žanr – Avantura Originalni naziv – The Emperor o...
ŽENSKI KAMERNI HOR “A VISTA” IZ PRIJEDORA NASTUPIO... U Zavičajnom muzeju Gradiška krajem prošle godine prvi put je održan koncert ženskog kamernog hora „A Vista“ iz Prijedora. Publika je mogla uživati...
KINO KOZARA-REPERTOAR: POVRATAK MERI POPINS Film – Povratak Meri Popins Termin – 17.01.-23.01. u 18.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 130 minuta Žanr – Porodični Originalni naziv – Mary ...
PRIJEDOR: POZORIŠNI FESTIVAL “ZLATNA VILA” OD 18. ... U sklopu priprema za 14. Pozorišni festival „Zlatna vila“ svoju drugu sjednicu danas je u prostorijama Gradske uprave Prijedora održao Organizacioni o...
KINO KOZARA-REPERTOAR: ZVIJEZDA JE ROĐENA Film – Zvijezda je rođena Termin – 10.01.-16.01. u 20.30 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 136 minuta Žanr – Drama, mjuzikl Originalni naziv – A ...
KINO KOZARA-REPERTOAR: SNJEŽNA KRALJICA-ZEMLJA OGL... Film – Snježna kraljica - Zemlja ogledala Termin – 10.01.-16.01. u 18.30 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 80 minuta Žanr – Animirani Originalni ...
PRIJEDORČANI PJESMOM I IGROM ČUVAJU SRPSKE OBIČAJE... Specifično i jedinstveno udruženje, koje se bavi očuvanjem tradicije u najširem smislu te riječi rodilo se iz ljubavi i istrajnosti onih koji znaju ko...
PREDSTAVA “NOĆ BOGOVA” SA VOJINOM ĆETKOVIĆEM PRED ... Predstava "Noć bogova", po tekstu Mire Gavrana i u režiji Marka Manojlovića, biće izvedena na sceni Pozorišta Prijedor u utorak, 22. januara 2019. god...