Na osnovu člana 10. stav 2. pod đ) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11) i člana 26. a u vezi sa članom 19. tačka 6, 7. i 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, te u skladu sa Odlukom o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima, broj: 02-282-1/18 od 10.04.2018. godine, direktor Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Odgovorni projektant za elektroinstalacije jake struje…………………………1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
2.Odgovorni projektant za termotehničke instalacije……………………………..1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
3.Odgovorni projektant za fazu niskogradnje …………………………………….. 1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
4. Opšti uslovi koje kandidati za radno mjesto pod 1. 2. i 3. treba da ispunjavaju:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH
-da su stariji od 18 (osamnaest) godina
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
5.Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 1.
-VII stepen stručne spreme,
-završen elektrotehnički fakultet (240 ECTS bodova),
-najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije,
-posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio elektro faze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
-posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumemntacije, dio elektro faze – instalacija jake struje elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
-poznavanje računarskih programa Word, Excel, AutoCad,
-poznavanje osnova engleskog jezika.
6.Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 2.
-VII stepen stručne spreme,
-završen mašinski fakultet (240 ECTS bodova),
-najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije,
-posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio mašinske faze –oblast termotehnike, instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i nadzor,
-posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije – dio mašinske faze –oblast termotehnike, instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i nadzor,
-položen stručni ispit za poslove sprovođenja i projektovanja zaštite od požara,
predviđen za visoku stručnu spremu,
-poznavanje rada na računaru – Word, Excel, AutoCad,
-poznavanje osnova engleskog jezika.
7. Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 3.
– VII stepen stručne spreme,
– završen građevinski fakultet (240 ECTS bodova),
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima izrade
tehničke dokumentacije,
– položen stručni ispit, struka građevinska, smjer saobraćajni,niskogradnja,
– posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije – faza niskogradnje i nadzor,
– poznavanje računarskih programa: WORD, Excel, AutoCad, Plateia,
– poznavanje osnova engleskog jezika.
8. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
-diplomu o stečenom obrazovanju,
-dokaz o traženom radnom iskustvu za radno mjesto na koje konkurišu,
-licence i dokaze o položenim ispitima koji se traže za radno mjesto na koje konkurišu,
-dokaz o poznavanju računarskih programa koji se traže za radno mjesto na koje konkurišu,
-biografiju – potpisanu
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat prije stupanja na radno mjesto)
9.Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u listu „Glas Srpske“ .
10.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
11.Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu: JP „ZIG“ Prijedor, ulica
Miloša Obrenovića broj 18 c, 79101 Prijedor, sa naznakon “Prijava na konkurs.“
12.Dokumenta-dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, jer se ista neće vraćati.
13.Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor. O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
14.O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

DIREKTOR
Zoran Stanisavljević

Prijedor, 11.04.2018.god.

Povezane vijesti

ŠA FEST U PRIJEDORU 17. I 18. AVGUSTA: PROČITAJTE ... ŠA Fest – memorijalni festival posvećen Daliboru Popoviću Mikši održaće se 17. i 18. avgusta u Prijedoru, u prostoru Ljetne bašte. Prvo veče, u PET...
KNJIŽEVNU NAGRADU “DR. ESO SADIKOVIĆ” DOBILI GORAN... U Gradskom pozorištu u Prijedoru u nedjelju je, u organizaciji Udruženja građana “Behar”, održana Veče sjećanja na prijedorskog doktora Esada Esu Sadi...
GORNJA LAMOVITA ČETVRTI FINALISTA KULTURNO-ZABAVNO... Četvrta ovogodišnja Kulturno-zabavna manifestacija „Selo veselo“ održana je 5.avgusta u Bistrici. Brojni posjetioci pratili su nadmetanja u tradici...
KINO KOZARA-REPERTOAR: HOTEL TRANSILVANIJA 3 ̵... Film – Hotel Transilvanija 3: Praznici počinju – sinhronizovan Termin – 02.08.-08.08. u 19.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 97 minuta Žanr – A...
POKLANJAMO ULAZNICE ZA FILM “NEMOGUĆA MISIJA-RAZIL... U saradnji sa prijedorskim kinom „Kozara“ u prilici smo da nekome od naših čitalaca poklonimo dvije ulaznice za film “Nemoguća misija-Razilaženje” za ...
POČELA MANIFESTACIJA “SVETKOVANJE O OGNJENOJ MARIJ... Brezičani kod Prijedora, domaćini su manifestacije "Svetkovanje o Ognjenoj Mariji", koju organizuje Kulturno-umjetničko društvo "Milan Egić". Počeo...
OTVORENE 12. ZLATNE RUKE POTKOZARJA – FOTO U okviru Kulturnog ljeta “Prijedor 2018” na Malom trgu u našem gradu otvorena je tradicionalna, 12. po redu, privredno-turistička manifestacija “Zlatn...
KINO KOZARA-REPERTOAR: NEMOGUĆA MISIJA-RAZILAŽENJE... Film – Nemoguća misija-Razilaženje Termin – 26.07.-05.08 u 21.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 147 minuta Žanr – Akcija, Originalni naziv fi...