Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), i člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih („Službeni glasnik Grada Prijedora“ broj: 5/18), Gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor najpovoljnijih projekata u oblasti poboljšanja položaja mladih Grada Prijedora

1. Konkurs se raspisuje za finansiranje omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih, u sljedećim oblastima:
– Izgradnja urbanog omladinskog sektora,
– Poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama,
– Aktivnosti koje potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost polova,
– Kreativno izražavanje mladih kroz kulturni rad i različite oblike umjetnosti,
– Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i zdravom stilu života
– Podrška zapošljavanju i mobilnosti mladih,
– Promovisanje volonterskih aktivnosti i aktivnog učešća mladih.

2. Aplikant može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

a) Za omladinske organizacije:

– Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
– Uvjerenje o poreskoj registraciji – JIB (ovjerena kopija),
– Transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
– Bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godinu (ovjerena kopija),
– Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole,
– Popunjen obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim organizacija konkuriše na raspisani Javni konkurs (isti sadrži sve nepophodno za vrednovanje i ocjenjivanje projekta, a zainteresovana lica mogu ga pronaći na oficijelnoj stranici Grada www.prijedorgrad.org i u kancelariji 64.

b) Za neformalne grupe:

– Rješenje o registraciji omladinske organizacije sa područja Grada Prijedora, koja daje administrativnu podršku neformalnoj grupi (ovjerena kopija), bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godinu (ovjerena kopija),
– Transakcijski račun omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
– Partnerski ugovor neformalne grupe i omladinske organizacije,
– Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole,

– Popunjen obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim organizacija konkuriše na raspisani Javni konkurs (isti sadrži sve nepophodno za vrednovanje i ocjenjivanje projekta, a zainteresovana lica mogu ga pronaći na oficijelnoj stranici Grada www.prijedorgrad.org i u kancelariji 64.

3. Prijava se podnosi Komisiji za dodjelu sredstava za mlade u zatvorenoj koverti i predaje na protokol Grada Prijedora.

4. Rok za podnošenje prijave je 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

5. Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnom listu „Kozarski vjesnik“, kao i na oficijelnoj veb stranici Grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

obrazac-omladinske organizacije